Regulamin serwisu

 

I. INFORMACJE OGÓLNE


Serwis internetowy „www.machine24.pl” w ramach którego podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne mogą dokonać zamówień towaru z naszej oferty prowadzony jest przez firmę:
AGROMASZ SERWIS sp. zoo. 36-230 Domaradz 774a
Zarejestrowana:

SAD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Numer KRS: 0000252725
Numer NIP: 6861607468
Numer Regon: 180108249

II. Adres korespondencyjny
AGROMASZ SERWIS sp. z oo.
36-230 Domaradz 774a
Kontakt
tel (+48) 134347164
fax (+48) 134347410
E-mail: agromasz@machine24.pl

Punkty sprzedaży
36-230 Domaradz 774a
Kontakt
tel (+48) 134347402
fax (+48) 134347410

III. WARUNKI WSPÓŁPRACY 

Niniejsza serwis internetowy została przygotowana w celu ułatwienia składania zamówień
i zaopatrywania się nabywcą - podmiotów gospodarczych, w tym dla firm współpracujących systematycznie z naszą firmą, które z mocy prawa, zobowiązują Firmę AGROMASZ SERWIS sp. z oo. do wystawienia faktury VAT na podstawie obowiązujących przepisów Podatku VAT . Nie dokonujemy sprzedaży poprzez niniejszy serwis konsumentom.

Nabywca: Podmiot gospodarczy wymieniany na Fakturze VAT jako nabywający - kupujący towar usługę za pomocom Faktury VAT, Faktury VAT Marża

Zamawiający, kupujący: to nabywca składający zamówienie

Sprzedawca: AGROMASZ SERWIS sp. z oo.

Podmiot gospodarczy: to uczestnik działalności gospodarczej typu; spółki osobowe bądź kapitałowe posiadający osobowość prawna, zarejestrowane osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, w tym rolnicy prowadzący zakłady rolne zgodnie z wymogami prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe i instytucje, spółdzielnie, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Konsument: W rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Art. 22 [1] „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. „

Zamówienie internetowe: to wygenerowane poprzez niniejszą stronę internetową zamówienie

Serwis internetowy : to niniejsza strona internetowa ułatwiająca składanie zamówień na towar z oferty w niej wymieniona, ale nie tylko.

Formularz : to zestawienie zamówionych towarów wraz z danymi z tabelki, wypełnionej na stronie internetowej której celem jest ułatwiająca podanie niezbędnych informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentów sprzedaży

W celu dokonania zamówienia i jego realizacji należy wypełnić „formularz” zawierający dane potrzebne do wystawienia Faktury VAT. Błędne lub niekompletne dane zamieszczone na Formularzu zamówień, wymagane przepisami do wystawienia Faktury VAT, spowodują odrzucenie zamówienia bez realizacji.

Nie zawarcie umowy może wystąpić w przypadku, gdyby:
- sposób zapłaty byłby niezgodny z niniejszym regulaminem
- wymienione warunki sprzedaży były inne, niezgodne z zawartymi w regulaminie.

Nie dopuszcza się innych przyczyn rozwiązania umowy.

 

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie internetowe towaru jest traktowane jako internetowe, tylko jeżeli zostanie wygenerowane z niniejszego systemu zamówień. Potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę jest warunkiem koniecznym przyjęcia go do realizacji i może być wykonane: za pośrednictwem niniejszego systemu, telefonicznie, e-mailem, faksem lub listownie.

Nie zostanie przyjęte do realizacji zamówienie nie potwierdzone w ciągu 48 godzin. Nie potwierdzone zamówienie zostanie automatycznie skasowane. Błędne lub niekompletne dane zamieszczone na Formularzu zamówień, spowodują odrzucenie zamówienia bez realizacji.


Każde następne zamówienie złożone na odrębnym Formularzu zamówień traktowane będzie jako osobne zamówienie.

 

 

V. WARUNKI DOSTAWY i ODBIORU

 

1. Odbiór
Nabywca może dokonać odbioru towaru osobiście lub poprzez wskazanie upoważnionego podmiotu do odbioru z magazynu Sprzedającego wg uzgodnienia

2. Dostawa
Termin realizacji zamówienia wynosi 2 do 7 dni od daty jego potwierdzenia.
Przesyłka może być wysłana i dostarczona poprzez firmę świadczącą usługi spedycyjne lub transportem firmy AGROMASZ.

AGROMASZ zastrzega sobie prawo do:
- odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyn, powiadamiając o niniejszym fakcie zamawiającego.
- zmiany ceny towaru w przypadku jej zmiany przez producenta. W przypadku zmiany ceny, klient o fakcie tym zostanie poinformowany w czasie potwierdzenia zamówienia.

Niniejsza oferta towarowa, wraz z warunkami dostawy, dotyczy terytorium Polski.

Przy dostawie towaru, każdorazowo nabywca w obecności doręczającego ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w celu dokonania kontroli zgodności ilościowej
z dokumentem dostawy i jakościowej; kontroli stanu otrzymania towaru (czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w czasie transportu i dostawy).

Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

 

 

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI i ZGODNOSCI ZAPŁATY

 

Istnieje możliwość zapłaty za towar poprzez:

1. Zapłatę przy odbiorze. Za dostarczony towar płatność nastąpi przy jego odbiorze do rąk doręczającego.
2. Przedpłatę w kasie firmy.
3. Przedpłatę przelewem na konto lub przekazem pocztowym.
4. W przypadku towarów niestandardowych, trudnozbywalnych na rynku, posiadających indywidualne cechy techniczne, AGROMASZ może zażądać od zamawiającego zaliczkę na poczet przyszłej transakcji.
Przy odbiorze w celu potwierdzenia zgodności zakupu, kupujący w obecności doręczającego ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży

 VII. REKLAMACJE

 

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest wniesienie reklamacji i zachowania procedur,
w tym:

1. Załączenie następujących dokumentów:

- faktura VAT sprzedaży lub jej odpowiednik np. specyfikacja dostawy, dokument WZ i dokument: dostawy, transportu, list przewozowy.

- protokół odbioru dostawy, zgodności ilości i lub opis stanu opakowania. W przypadku uszkodzeń towaru lub niezgodności dostawy ilościowej z dokumentem dostawy należy sporządzić odpowiedni protokół zawierający opis zauważonych nieprawidłowości

2. Przesyłkę należy otworzyć przy dostawcy w sposób umożliwiający skontrolowanie stanu opakowania w chwili dostawy oraz:

- zachować w stanie nienaruszonym wszelkie uszkodzenia wynikłe z transportu i dostawy,
- zachować taśmy zaklejające i lub taśmy opasające opakowanie w stanie umożliwiającym ocenę ich nienaruszenia lub naruszenia

3. Sporządzenie komisyjne protokółu odbioru, opisującego niezgodności musi zawierać miedzy innymi :
- Datę sporządzenia protokółu , datę dostawy, datę wysyłki
- odwołanie do dokumentów: sprzedaży, transportu i dostawy
- dane dostawcy, przewoźnika w tym imiennie osoby dostarczającej
- skład osobowy komisji imienny
- zgodność ilości opakowań z dostawą
- stan opakowań lub uszkodzenia
- stan taśm i opasek
- stan ilościowy
- opis reklamacji i inne istotne dane mające wpływ na procedurę reklamacyjną
- dane pakowacza - osoby pakującej towar
- podpisy identyfikujące skład komisji

4. Niezgodność cech charakterystycznych towaru z ofertą producenta lub wad jakościowych

5. Niezgodność dotycząca tylko towarów, które zostaną postawione do dyspozycji Sprzedawcy i nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.

Procedury reklamacyjne muszą być przeprowadzone zgodnie z wymogami Kodeksu Cywilnego i odpowiednich przepisów prawa, oraz działalności gospodarczej.


Reklamacja ilościowa i jakościowa wynikająca z transportu

Reklamacja jakości transportu i dostawy należy wnieść protokołem do naszej firmy w celu rozpatrzenia

Przy odbiorze, każdorazowo nabywca w obecności doręczającego ma obowiązek sprawdzenia:

- przesyłki i zawartości w celu dokonania kontroli poprawności transportu i dostawy.
- zgodności ilościowej z dokumentem dostawy.

W przypadku wystąpienia niezgodności należy sporządzić protokół w obecności dostawcy natychmiast przy odbiorze

Reklamacje należy złożyć w przeciągu 24 godzin od chwili odbioru towaru. Należy przedstawić wyżej opisane dokumenty wraz z dokumentem wskazującym osobę pakująca, jeżeli taki był załączony.

Reklamacja ilościowa może być uznana pod warunkiem udowodnienia niezgodności sztuk z dokumentem dostawy np. Fakturą VAT sprzedaży.

Reklamacja jakościowa

Reklamacja jakościowa towaru - cech charakterystyki wykonania

Uprzejmie prosimy, w celu skrócenia procedury (drogi reklamacyjnej), do wnoszenia reklamacji jakościowych bezpośrednio do producenta.

Zawsze, gdy do towarów, producent dołącza gwarancje, należy postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Sposób pokrycia kosztów związanych z przesyłką producent określa w gwarancji.

W przypadku trudności z realizacją procedury reklamacyjnej prosimy o kontakt z naszą firmą.

Towar i jego jakość, gwarancje

Oferta AGROMASZ jest zgodna z ofertą danego producenta. Wszystkie oferowane towary, na które producenci lub importerzy udzielają gwarancji, są w pełni objęte tą gwarancją, na równi z innymi formami sprzedaży. Procedura reklamacyjna, towaru objętego gwarancją jest w każdym przypadku opisana w załączonej Karcie Gwarancyjnej i zawsze należy się do niej stosować. W przypadku trudności ze znalezieniem serwisu gwarancyjnego, należy towar reklamowany wysłać do producenta, pamiętając o opisaniu rodzaju uszkodzenia, w szczególności jest to ważne w przypadku wystąpienia wady ukrytej. W wypadku wystąpienia trudności z naprawą gwarancyjną prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

nie obejmuje towarów używanych lub uszkodzonych oraz nie dopuszczonych do sprzedaży na rynek Polski.

 

 

IX. KOSZTY PRZESYŁKI

 

Koszty przesyłki niżej opisane dotyczy terytorium Polski
Koszt przesłania towaru pokrywa Nabywca.
W przypadku standardowej przesyłki, zostaną doliczone do wartości faktury.
Wysyłki mogą być realizowane są jako za pobraniem poprzez firmę spedycyjną DPD.

 

 

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dane przekazane przez serwis, w trakcie składania zamówienia;
Osobowe - składającego zamówienie są niezbędne w celu poprawnej realizacji zamówienia
i kontaktu personalnego z zamawiającym
Nabywcy - podmiotu zamawiającego lub odbierającego służą do poprawnego wystawienia Faktury VAT i dostawy towaru oraz adresu wysyłkowego Faktury VAT są niezbędne do zrealizowania zamówienia i tylko do tego celu zostaną wykorzystane.

Nasz serwis internetowy wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z niego. 

 

 

XI WŁAŚCIWOŚCI SĄDU

 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszego regulaminu, niemożliwe do rozstrzygnięcia w sposób polubowny, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego
w Krośnie